Home/Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

De huidige voorwaarden beheersen de overeenkomst tussen Hordeum BVBA en haar klanten. Wanneer een bestelling wordt geplaatst of een order wordt gegeven aan Hordeum BVBA heeft dit onmiddellijk als gevolg dat onderhavig algemene voorwaarden onverkort worden aanvaard door de klant. Onze algemene alsmede bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant, zelfs indien deze in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatsten binden Hordeum BVBA slechts mits uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding. Afwijkende en/of aanvullende bepalingen zullen niet van toepassing zijn behoudens schriftelijke bevestiging vanwege Hordeum BVBA en dan nog uitsluitend in het kader van de overeenkomst voor dewelke zij aanvaard zouden zijn. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle offerten, orderbevestigingen, leveringen en facturen van Hordeum BVBA.

 

Artikel 2: Omschrijving van de te leveren goederen

De te leveren goederen worden omschreven in de bestelbon, de leverbon, op de factuur of via e-mail. Bij gebreke aan opmerkingen hierover binnen de 8 dagen na ontvangst van enig document van Hordeum BVBA waarin deze beschrijving wordt opgenomen wordt de klant geacht deze omschrijving aanvaard te hebben.

 

Artikel 3: Offertes en bestellingen

De door Hordeum BVBA gemaakte offertes blijven geldig gedurende 7 dagen. De offertes blijven eigendom van Hordeum BVBA en mogen niet aan derden worden meegedeeld of overgedragen. Elke door de klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Hordeum BVBA slechts na schriftelijke aanvaarding. De bestellingen worden aanvaard door orderbevestiging of door een eventuele voorschotfactuur.

 

Artikel 4: Annulering

Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren en voor het verkrijgen van de bestelde goederen. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door Hordeum BVBA. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 20% van de prijs van de bestelling verschuldigd.

 

Artikel 5: Levering

De goederen worden geleverd op het tijdstip en op de plaats zoals overeengekomen. Indien de klant niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip en op de afgesproken plaats, en indien om deze redenen de bestelde goederen op het latere tijdstip niet meer zouden voldoen aan de beschrijving uit de orderbevestiging, zal dit nadeel ten laste komen van de klant.

 

Artikel 6: De Handelsprijs

De prijs is deze zoals op de offerte/order e.d. van Hordeum BVBA vermeld, tenzij Hordeum BVBA zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn kosten ten gevolgde van de gewijzigde dagprijs van bepaalde producten, exclusief BTW, accijnzen, rechten, heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders opgenomen in de offerte. Dergelijke eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijke toegelaten normen. Aldus is de nieuwe prijs dezelfde vermeld op de factuur. Bij gebreke aan uitdrukkelijke bestek/offerte is de prijs deze vermeld op de factuur. Dit artikel vindt geen toepassing bij offertes aan –of bestellingen geplaatst door- een consument.

 

Artikel 7: Klachten – Bezwaren – Opmerkingen

Gelet op de aard van de verkoopswaren, dient elke klacht met betrekking tot de geleverde goederen aan Hordeum BVBA meegedeeld te worden binnen de 2 dagen na levering met verwijzing naar het nummer van de factuur, of bij gebreke hieraan, de leverbon. Klachten worden niet meer aanvaard vanaf de 3de dag na de levering van de goederen. De klant wordt in dat geval geacht de geleverde goederen geaccepteerd te hebben.

 

Artikel 8: Eigendomsoverdracht/Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en eventueel schadebeding. De klant draagt de risico’s van beschadiging, vernietiging, diefstal verband houdende met de geleverde goederen vanaf het ogenblik van de levering. Indien bij niet betaling van de totale prijs op de vervaldag, de goederen reeds verbruikt of vervallen zijn, dient er in plaats van teruggave van de goederen een schadevergoeding betaald te worden ten bedrage van de waarde van de betreffende goederen.

 

Artikel 9: Betaling

  1. Termijn: behoudens anders vermeld zijn de facturen van Hordeum BVBA betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen na datum van de factuur. Bij betaling binnen de week na datum factuur, krijgt u een korting van 2% op de totaalprijs zonder BTW, tenzij anders vermeld. Het bedrag met korting moet ten laatste op datum vermeld op de factuur op onze rekening staan.
  2. Er wordt een forfaitaire som van 35 EUR + BTW aangerekend voor levering, tenzij het totale factuurbedrag ex. BTW hoger is dan 500 EUR.
  3. Eventuele kortingen op producten worden expliciet vermeld in de offerte of in de overeenkomst.
  4. Conventionele intrest: de niet-betaling van de factuur op haar vervaldatum brengt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is, een conventionele intrest mee, ten bedrage van 1% per maand.
  5. Schadebeding: de niet-betaling van de factuur op haar vervaldatum brengt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is, een verhoging van het factuurbedrag mee ten belope van 15%, zijnde een forfaitaire vergoeding, met een minimum van 20,00 EUR. Indien Hordeum BVBA haar verplichtingen niet nakomt, is zij de klant die consument is in de zin van artikel 1, 7 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, een gelijkwaardige vergoeding verschuldigd.
  6. Invorderingskosten: de intresten en forfaitaire schadevergoeding blijven verschuldigd onverminderd het recht van Hordeum BVBA van desgevallend invorderingskosten (inbegrepen de kosten en erelonen van haar advocaat) te vorderen.
  7. Nettingclausule: De klant heeft niet het recht om de betalingen die Hordeum BVBA nog aan hem verschuldigd is te compenseren met uitstaande schulden die hij heeft ten aanzien van Hordeum BVBA, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10: Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van de partijen, die niet te wijten zijn aan de fout van één van de partijen en die van dien aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens één van de partijen onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn en die noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komen. In geval van overmacht is geen van de partijen gehouden tot naleving van de overeenkomst, noch tot betaling van enige schadevergoeding. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën… Ziekte van de klant is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 15 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Wel is de ontbindende partij verplicht de andere partij op de hoogte te brengen van deze ontbinding.

 

Artikel 11: Accijnzen

Bij verkoop onder dekking van E-AD (Elektronisch Administratief Document) of EMCS (Excise Movement and Control System) zal de klant alle op hem rustende verplichtingen in het kader van de toepasselijke accijnsregelgeving nakomen en Hordeum BVBA vrijwaren voor kosten, boetes en heffingen ingevolge de niet of laattijdige nakoming van deze verplichtingen.

 

Artikel 12: Geschillen – Rechtsmacht

Ieder geschil tussen Hordeum BVBA en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil tussen Hordeum BVBA en de klant zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven en in voorkomend geval het Vredegerecht van en te Leuven.

 

Artikel 13: Geldigheid bepalingen

Indien één of meerdere van bovenstaande bepalingen nietig zouden zijn of worden verklaard, blijven alle andere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden niettemin van toepassing. Dit zal in geen geval een reden kunnen uitmaken om deze voorwaarden nietig te beschouwen. Indien enig gedeelte van deze bepalingen als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet.

C 2019 Gobsmack

Just checking...

Oud genoeg voor bier?
Old enough for beer?
Assez vieux pour la bière?